"Смарт контрактите в  търговията с електроенергия"
Адвокатско дружество " Иванова и Христозов"
Адвокатско дружество " Иванова и Христозов"
 
БГ
EN
12.12..2017г. списание " Енергетика" 6/2017 ноември-декември


Словосъчетанието „смарт контракт“   се използва с все по - голяма честота и може да бъде срещнато в разнообразни теми , свързани с приложението на  блокчейн технологиите . Те,  от своя страна,  стоят  в основата на  създаването и фунционирането на  ловиновобразно развиващите се криптовалути.  Почти тривиално е да се обсъждат способите  за генериране и търгуване на криптовалутите през блокчейн платформа, но   недостатъчно оценена е  ролята  на блокчейн технолотията в една доста нова и много актуална област на търговския оборот -  смарт контрактите.

Все още неизменна част от въведението на материалите относно смарт контрактите е  отговорът на въпроса : „Какво всъщност представляват смарт контрактите?“.  Задължително е и да се  подчертае и припомни,  главната им особеност , а именно : сключваните с блокчейн и разпределителна сметка  договори  могат да се самоизпълняват при настъпване на предвидените условия , като информация за това   получават всички участници в системата и всеки един от тях  може да   потвърди настъпването на  факт с правно значение - реализирането на  облигационното отношение между две страни във фиксиран по отношение на времето момент.

Реалната приложимост на подобни договори е в многобройните стандартизирани сделки с еднородни стоки  за търгуване , които две или повече страни се налага да обменят регулярно . Тогава необходимостта от поддръжка на  постоянна връзка помежду им е оправдана.

Може да звучи общо и абстрактно , но всъшност  конкретните области за  бъдещо навлизане на смарт котрактите са вече набелязани :  застраховане, превоз на товари и спедиция, търговия с дялове и акции на търговски дружества .

Може би най- перспективният  сектор за използването им е в търговията на електроенергия. Дори и в рамките на едно домакинство ежедневната  нужда от доставка на електроенергия би оправдала  използването на блокчейн технология и търгуването й  чрез смарт конкракти. Достъпът до интернет на голяма част от домакинствата  и практически на всички търговци, както и  масовата  поява на електроуреди за бита и индустрията с възможност за онлайн контрол ( internet of things - IoT ) подхранват  очакванията за прилагане на блокчейн и  еволюция към смарт контракти.  Може първи ще се  почувстват смисъла им собствениците на елекромобили на бъдещите станции за зареждане, които ще се изграждат. От м.април 2016г. в  в САЩ  започна реализирането на проекта „Brooklyn Microgrid“. Това е пилотен проект на LO3 Energy и  ConsenSys , които създадоха съвместното предприятие TransactiveGrid, за да изследват реалното приложение на блокчейн при продажбата на електроенергия между съседи. С малко повече думи , в конкретния случай, няколко сгради , оборудвани с енергийни източници ( слънчеви панели ) създават децентрализирана peer-to-peer енерго мрежа. Произведеният излишък на енергия от фотоволтаиците на покрива на сградите , която не се  консумира от самите тях се продава на  съседите. Трансакциите се  управляват и съхраняват в централна блок верига (blockchain) .  Всяка една  продажба на електроенергия  се реализира чрез смарт контракт. По този начин се наблюдава , как би работила една автономно система за доставка на електроенергия, която се  управлява от местната общност.

Наскоро  се появи информация , че в Австралия се разработва проект за тестване  търговска блокчейн платформа , която пряко да свързва продавачи и купувачи на електроенергия . Сходни проекти развиват Wien Energy  и шведската Vattenfall .

Очакваните предимства според, www.bitcoinmagazine.com , от бъдещото  утвърждаване на подобни  инициативи се изразяват в следното
- По лесно се преодоляват  пречките за  доставка на елктроенергия към повече клиенти , като се създава прозрачен  механизъм за сключване на сделки между производител и потребител;
- Блокчейн технологията предоставя на дружествата в тази индустрия по-ефективен начин да  натрупват и обработват данни , за по-синхронинизирано   разпределение на електроенергията;
- Архаичното и  скъпо отчитане на електромерите може да се  преодолее , за сметка на  точността в сметките;
- Създава се по-ефективна система , за оценка  на отделните  източници на енергия и тяхното въздействие върху крайната цена за клиента;

Стъпките за изграждане на  такава  верига от блокчейн контракти  може да се опишат по следния крайно опроостен начин:
а) доставчик и клиент се съгласяват да сключат сделка;
б) сделката се комбинира с други такива , сключени през съответния период и формират отделен блок данни;
в) блокът данни се запаметява от децентрализираната  глобална мрежа с удостоверяване на времето на създаването му. Това се извършва посредством алгоритми , които генерират  правилен хаш , ако е налице  подходящата комбинация от данни.;
г) така удостовереният по време блок се комбинира с предходните създадени и се включва в нарастваща верига от блокове със същия хаш;
д) страните по сделката получават потвърждение за нейното сключване;

От описаното по-горе виждаме , че  са спазени всички класически принципи   при сключване на договор от който и да е вид , но в добавка имаме предимствата на   писмената форма , чието  съдържание  е удостоверено , също както и времето на сключването на сделката.  Знанието на страните за настъпилите факти с правно значение е необоримо презюмирано и не подлежи на  оспорване.

В крайна сметка за  повечето анализатори се налага извода за възникване на предпоставки  за промяна на модела , по който се извършва доставка на електроенергия и  все по-тясното свързване на производител с потребител за сметка на посредниците. Това се  очаква да засили конкуренцията  в сектора , а и да се отрази на цените.

Разбира се , основният въпрос за нас е :  Какво би могло да се случи  при нас?

От  гледна точка на технологиите   проблемът не може да се разисква самостоятелно , понеже е обвързан и с действащата законова рамка. Търговията с електроенергия е  нормативно регулиран пазар, в който всякакви промени и нововъдения следва да имат своята законова форма . Конкретни нормативни разрешения трябва да търсим в Закона за енергетиката и  Правилата за търговия с електрическа енергия, които издава ДКЕВР. Там са регламентирани възможните рамки на сделките с електрическа енергия и субектите в тях , наречени търговски участници.

Идентифицирани са  пет  елемента на енергийния пазар ( чл.2 от Правила…:
- Пазар на електрическа енергия чрез двустранни договори;
- Борсов пазар на електрическа енергия;
- Пазар на балансираща енергия;
- Пазар на резерв и допълнителни услуги;
- Пазар на предоставяне на междусистемна преносна способност (капацитет) ;
Пряк интерес засега представляват първите три.

Пазарът на електрическа енергия чрез двустранни договори
веднага се проявява като подходящ кандидат   не само защото е  поставен на първо място   от ДКЕВР, а и защото  принципът на  взаимодействие между пазарните участници в него позволява това. . Конкретно договорите за продажба на електрическа енергия, които се сключват между  крайни снабдители  и крайни клиенти за обекти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниско напрежение, когато тези клиенти не са избрали друг доставчик - чл.15, ал.2,т.3 от Правилата, договорите между производител  на ел.енергия от възобновяеми източници и обществения доставчик  или крайния снабдителчл.15, ал.2,т.4, договорите по свободно договорени цени по чл15, ал.3, т.1 и т.3 от Правилата Сделките с електрическа енергия могат да бъдат на свободно договорени  и /или регулиранни цени  за всеки отделен интервал на доставка, равен на един час. За тези сделки обаче  е необходимо предходния  ден да бъде уведомен независимия преносен оператор и / или в рамките на деня на доставка. При всеки от тях  записването на правата и задълженията между страните в кодиран вид , ще позволи многократното им прилагане , респективно създаване на  отделни облигационни правоотношения , когато това е необходимо. Всички участници съхраняват информация за сключения договор и прозрачността в системата  е базспорна. Известен е моментът на сключване на договора  , страните между които е възникнало правоотношението. При определени условия е възможно и да бъде извършено дори и плащането  по договора, с което той да приключи  поради изпълнението му и да остане в архива на записите.Всеки отделен договор ще е в самостоятелна писмена форма , макар и не от класическия вид - на хартия. В електронен вариант формата също следва да се счита за писмена. В това отношение проблеми не съществуват.  Чл.3, ал.2 от Закона за електронния документ и електронния подпис изрично постановява , че  писмената форма е налице , ако е съставен електронен документ, а от своя страна дефиницията на електронен документ   по ал.1 на същия член е   -  електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизведено. Голямата промяна при прилагане на смарт контрактите ще настъпи за потребителя , който  ще има възможност да получава електрическата енергия на по -  малки  единици време ( дори и  н някалко минути ). Така е възможно цялата получена електроенергия да се ценово да се разбие  много по - детайлно, а създадената  база от данни ще позволи  цялата мрежа да  подобри разпределението и преноса, което пък да намали   разходите по  балансиране, които пазарните участници правят. Очаквано промяна еа всеки потребител    самостоятелно да балансира своето потребление и да изземе фунциите, които в момента извършва балансиращата група. По сега действащото ни законодателство  крайните клиенти, които  консумират електроенергия по регулирани цени   са задължени  да прехвърлят своята отговорност за балансиране на координатор и да сключат с него  Договор за балансиране. Ако крайният клиент балансира , то тогава очевидно ще трябва да се регистрира като координатор на балансираща група , спазвайки всички специфични изисквания за  изпълнение на тази процедура. Разбира се това на би могло да бъде сторено при сегашната конфигурация на пазара и ще представлява предизвикателство за цялата система, а най-вече за крайните потребители.

Предполагаемо,   ефектът ще се прояви в по-ниски сметки заради намалени разходи по доставка на електроенергия и нейното отчитане. В своя пълен капацитет с използване на криптовалути или  виртуални жетони, отпада  ролята на банката за разплащане, а също така разходи по принудително изпълнение.

Клиентите ще имат възможност постоянно да сменят своя доставчик и така конкуренцията  между тях  ще трябва да дръпне цените  надолу за сметка на   маржина на печалба. Успоредно с това  възможностиите на малките  производители и доставчици на електроенергия ще се повишат, заради прекия им достъп до   неограничен брой консуматори.  Прозводителите на електроенергия от възобновяеми източници биха могли да попаднат в тази категория. Тенденцията на развитие на възможности за производство от възобновяеми  източници   придобива нови форми и се развива , а с това и нуждата от  достъп до консуматорите й .

Относно борсовия пазар на балансираща енергия 
ситуацията е по свой начин специфична , тъй като   той по правило се администрира от Оператор , който е член на Ценовото обединение на регионите  и ако сделките се сключват единствено и само в пазарната зона на Република България, тогава приложимостта на смарт контрактите за  реализиране на сделки  ще зависи единствено и само от  волята и преценката на българския администратор, какъвто сега се явявя Българска независима енергийно борса ЕАД,  в рамките от законно допустимото .  Съобразяването с останалите  членове на Ценовото обединение на регионите поставя  темата на друго ниво и налага съобразяване с  още много други членове, което  засега не е лесна задача. Особеност също така представлява и   прилагането на специфичната  електронна платформа за търговия, която  обаче не  е  създадена на принципа на  Технологията за разпределителна сметка  (  Distributed Ledger Technology или  съкратено DLT ) ,  а сключените договори не създават  верига от  неразрушими блокове, които да се самоизпълняват.  Все пак не може да се пропусне обстоятелството , че при прилагане на смарт контракти по никакъв начин няма да се пренебрегнат целите на борсовия пазар на електрическа енергия: 1) формиране и функциониране конкурентен и прозрачен пазар в недискриминационна среда ; 2) придотвратяване на възможностите за проява на пазарна сила; 3) постигане на равновесни и референтни цени, които да са основа за други сделки в пазара на едро и оптимално използване на междуситемните електропроводи. Щом някой от възможните търговски участници изпълнят изискванията за вписване в регистъра на участниците в борсовия пазар на електрическа енергия и подпише договор, възоснова на който да придобие право да изпраща предложения за покупка и /или продажба на електроенергия, той може да стане част от  веригата ,  в коята чрез смарт контракти да изпраща своите предложения. Ако същите бъдат приети от други регистрарани участници, ще е налице сключен смарт контракт , който  се самоизпълнява. За да се пристъпи към прилагане на електронна платформа  на базата на DLT е необходимо  тестването и в реална борсова среда успоредно със сега съществуващата. С други думи  тестовото изграждане на  платформа , в която офертите и акцептите на пазарните участници да бъдат тестово дублирани , за да се преценят предимствата и недостатъците. Струва ми се , че реално предимствата ще се изразяват в незабавния достъп на търговските участници до информация за реализираните от тях борсови сделки в деня на търговия, а също така ще се облекчи процеса на сетълмент. По този начин работата на Оператора на борсовия пазар ще бъде гарантирана  от всеки един от участниците, понеже такъв е принципа на блокчейн - всеки съхранява идентична информация за всички  елементии от веригата. Това   защитава цялата система от  проблеми в отделните сегменти и намалява възможността за настъпване на извънредни ситуации и използване на извънредни процедури.

В
пазарът на балансираща енергия също има широко приложно поле, но    първо  да направим уточнението , че разглеждаме същия в неговата самостоятелна светлина извън хипотезата , в която всеки  самостоятелен консуматор придобие ролята на  координатор на балансираща група.
При структурирана разпределителна сметка ( distributed ledger ) и създадена  верига между независимия преносен оператор и търговските участници, които притежават диспечерирани производствени и/или потребяващи обекти за покриване на небалансите в националната пазарна зона е възможно активирането на източниците на балансираща енергия да бъде  осъществено и със смарт контракти , за да се постигне поддържане на баланса и осигуряване на надеждната и безаварийна работа на електроенергийната система.  . Изграждане на   блокчейн верига между  участниците в една балансираща група не би било в противоречие с разписаните нормативни  цели на нейното съществуване. Напълно изпълнимо  би било да се създаде организация за администриране  на сделките с  ел.енергия, тяхното реално изпълнение и сетълмент. Дори и да се въведе такава система за една стандартна балансираща група , това няма да повлияе на другите подобни или на балансиращите групи от останалите видове - специални, комбинирани виртуални на обществен досавчик или на оператора на борсовия пазар.  Тъй като натрупването на база данни  от вече създадените блокове във веригата е постоянно, то наличната информация дава възможност за разнообразни анализи на случилото се в самата група и освен за нуждите на сетълмента им същата може да се използва по повод на бъдещите взаимоотношения.

С това само   направихме опит да загатнем за стартирането на бъдещи процеси , които се предвижда да  навлизат в търговията на електроенергия. Би било добре  участниците на пазара да започнат да трупат  непосредствен опит по приложението и използването на смарт контрактите, за да  имат капацитета  за адекватна реакция. Ако системата въведе някъде промени   същите рано или късно ще се проявят по другите елементи. Нека  отново се върнем на примера с проекта „Brooklyn Microgrid“. Неговите  автори    ще извлекат за себе си ползите от  действието му , ще набележат действителните слабости  и ще могат да градят прогнози  за развитието в тази посока. Нашият пазар би могъл също да експериментира с подобен , а защо не  и идентичен модел, за да създаде лабораторни условия за анализ на взаимодействията на субектите. За нуждите на есперимента възможности в сега действащото законодателство ще се  намерят. Пряката продажба и свободното договаряне на електроенергия е разрешена, с което пътят е открит. В най-общ смисъл смарт контракта е договор, сключен в електронна форма. Няма нормативна забрана за неговото използване. Неизвестни са дългосрочните ефекти от навлизането му , защото всичко е само  хипотези, които трябва да бъдат проверени в реални пазарни условия. Възможно е някои от  сега съществуващите участници наистина да загубят ролята си  или да намалят значението си при продажбата на електроенергия за сметка на други или нови . Може би производителите от възобновяеми източници ще  се окажат в по- голям комфорт  , за да развият пазарната си значимост и именно при тях мотивацията следва да е най - голяма. Бъдещото интернет покритие на цялата територия на Европейския съюз по програмата WiFi4EU безвъзмездно  ще покрие през следващите 3 години 8000 общности . Така огромна част от консуматорите на елуктроенергия , които все още поради дна или и друга причина ползват елктронни услуги в малка степен ще бъдат приобщени, за да сключат и своя първи смарт контракт  .
1. По подробно за това : http://www.legalworld.bg/65493.smart-kontraktite-otvoiuvat-zaslujeno-vnimanie.html
2. http://www.legalworld.bg/65082.kak-tehnologiite-promeniha-uredbata-na-drujestvata-registrirani-v-shtata-delaueyr.html
3. https://www.coindesk.com/australian-energy-giant-partners-with-blockchain-startup-to-test-energy-trade/
гр. Русе, ПК 7000,
ул."Борисова" №16,вх.В ет.1, ап. 3


е-mail: ivanovahristozov@gmail.com

адв. Магда Иванова:
++359 (0) 888 51 33 55
е-mail: magdaivanova@ivanovahristozov.com


адв. Пламен Христозов:
++359 ( 0 ) 887 597 488
е-mail: plhristozov@gmail.com
Карта на сайта
Връзки
Свържете се с нас чрез :