Адвокатско дружество "Иванова и Христозов"
гр. Русе, ПК 7000,
ул."Борисова" №16,вх.В ет.1, ап. 3

адв. Магда Иванова:
++359 (0) 888 51 33 55
е-mail:
magdaivanova@ivanovahristozov.com

адв. Пламен Христозов:
++359 ( 0 ) 887 597 488
е-mail: plhristozov@gmail.com