Новини
Адвокатско дружество " Иванова и Христозов"
Адвокатско дружество " Иванова и Христозов"
 
Friday, August 03, 2018

сп. "Адвокатски преглед" бр.4/2018 публикува статията на адв. Пл.Христозов - "Новият Закон за мерките срещу изпиране на пари и неговото отражение върху дейността на адвоката"
Линк към статията в списанието тук

Monday, January 08, 2018

В сп. "Енергетика" бр.6'2017 ноември - декември, официално издание на  на Националната елекрическа компания ЕАД(НЕК) , е  публикувана статията на адв. Пламен Христозов - " Смарт котнрактите в търговията с електроенергия".
Цялата статия можете да прочетете тук.
Линк към списанието тук.

Thursday, September 21, 2017

На  13.09.2017г. www.legalworld.bg  публикува статията на адв. Пламен Христозов - "Смарт контрактите отвоюват заслужено внимание".
Целият материал можете да прочетете тук.

Сайтът www.legalworld.bg публикува статия на адв. Пламен Христозов
Friday, August 25, 2017

На 25.08.2017г. в авторитетния специализиран сайт www.legalworld.bg   беше публикувана статия на адв. Пламен Христозов "Как технологиите промениха уредбата на дружествата, регистрирани в щата Делауеър".
Пълният текст на статията можете да прочетете на тук.

Част пета от ТЗ - Производство по стабилизацияна търговец влиза в сила от 01.07.2017г.
Friday, June 30, 2017

На  1  юни 2017г. влиза в сила   Част Пета на Търговския закон  „Производство  по стабилизация на търговец“. Същата беше приета  със Закон за изменение и допълнение на Търговския закон, обнародван в  ДВ брой: 105, от 30.12.2016 г., където според § 24 на Заключителните разпоредби се предвиди , че развитото  в параграф 19 производство по стабилизация на търговеца  влиза в сила в шест месечен срок след  обнородването му в Държавен вестник.
Производството по стабилизация на търговеца е ново за съвременното ни търговско право и същото  има за цел да попълни съществувалата  нормативна празнота  за  предотвратяване откриването на производство по несъстоятелност чрез постигане на споразумение между търговеца и неговите кредитори.
Подаването на молбата за откриване на производство, откриването на такова производство  възоснова на нея или постановяване на определение за отхвърлянето й , са обстоятелства , които подлежат на обявяване в Търговския регистър  по  партидата на  търговеца.
Въвежда се фигурата на „довереното лице“-  лице с юридическо образование ,  отговаряще на изискванията  на чл.655,ал.2 от ТЗ за синдик, който е  помощен орган в производството с правомощия да упражнява надзор върху дейността на търговеца и да съобщава незабавно на съда за всички обстоятелства , които са основание за ограничаване дейността на търговеца

КЗК -Решение № АКТ-596-01.06.2017 : Относно излагане на мотивите от комисията при оценаване офертите на участниците
Monday, June 05, 2017

Излагането на формални мотиви от страна на комисията относно поставяните оценки при избран критерий за оценка, базиращ се на експертните знания на комисията , се приравнява на липса на такава, доколкото възпрепятства упражняването на контрол от страна на КЗК по законосъобразност на действията на конкурсната комисия и акта на класиране на възложителя.
Пълният текст на решението тук.

КЗК- Решение № АКТ-596-01.06.2017: Относно уведомяване на участниците с публикуване на протоколи в „профил на купувача“
Monday, June 05, 2017

КЗК не споделя становището , че с публикуването на протокола от заседание на  комисията по ЗОП в профила на купувача, участниците следва да се считат за уведомени за съдържанието на документа от датата на което е извършено действието. Според чл.42, ал.7 от ЗОП, с публикуването на протоколите под формата на електронни документите в профила на купувача , участниците се считат за уведомени относно отразените обстоятелства , освен ако друго не е предвидено в ЗОП. В чл.104 , ал.4 от ЗОП , обаче относно критериите за подбор или изискванията към личното състояние на кандидатите или участниците, при установени липси , непълноти и/или несъответствия на информацията , включително и фактически грешки или нередовност,  на участниците или кандидатите се дава възможност да да допълнят или пояснят предоставената информация по особен ред. Чл.104,ал.6 от ЗОП препраща към ППЗОП (чл.54,ал.8-ал.12).
Пълният текст на решението тук

Тълкувателно решение на ВКС за приложение на чл.92 от ЗС при публичните продажби
Tuesday, May 23, 2017

При придобиване право на собственост върху недвижим имот на основание публична продан, ако в постановлението за възлагане на съдебния изпълнител не фигурира построената в имота сграда , върху същата не е било насочено принудително изпълнение чрез налагане на възбрана ,  опис  и оценка и спрямо нея не е проведена публична продан, ако същата представлява самостоятелен обект на правото на собственост, не се прилага чл.92 от ЗС , за да се приеме , че по силата на  постановлението за възлагане е придобита собствеността и върху сградата.

Бюлетин ЗОП - м. юли 2017 (.pdf)
БГ
EN
Свържете се с нас чрез :
Бюлетин ЗОП - м. август 2017 (.pdf)
Бюлетин ЗОП - м.септември 2017 (.pdf)
Бюлетин ЗОП - м.октомври 2017 (.pdf)
Бюлетин ЗОП - м. ноември  м.декември 2017 (.pdf)
Бюлетин ЗОП - м. януари 2018 (.pdf)
Бюлетин ЗОП - м. февруари 2018 (.pdf)
0878323498
Бюлетин ЗОП - м.март 2018 (.pdf)
гр. Русе, ПК 7000,
ул."Борисова" №16,вх.В ет.1, ап. 3


е-mail: ivanovahristozov@gmail.com

адв. Магда Иванова:
++359 (0) 888 51 33 55
е-mail: magdaivanova@ivanovahristozov.com


адв. Пламен Христозов:
++359 ( 0 ) 887 597 488
е-mail: plhristozov@gmail.com
Карта на сайта
Връзки